fam  Anders Blennow

Anders Blennow tog Organist- och kyrkosångar examen i Skara 1898. Samma år, 1898, blev han bokhållare i Ingelstad & Järrestads Sparbank.

Han blev Kantor i Osby 1900.

Bankbanan fortsatte med att bli ombudsman och kamrer vid i Osby Sparbank samt ledamot av styrelsen 1902 (källa Vem är vem, Skåne) 

Ander blev Osby Sparbank trogen i mer än 46 år.


Läs mer om Anders som kamrer nedan.

           Assar                                Nils                              Märta                        Anna-Lisa                          Stig

        Född:   1904                                Född: 1905                             Född: 1908                             Född: 1913                             Född: 1916

         Död: 1965                                   Död:xxxx                                Död: 1995                              Död: 1987                              Död:

Kamrer Anders Blennow


1902 efterträdde Anders Blennow skollärarae J. N Mougenot som sekreterare, kamrer och ombudsman i Osby Sparbank. Osby Sparbank bildades 1871och  J.N. Mougenot var mycket drivande för tillkomsten av Osby Sparbank. 1902 inkom han till bankens styrels med en ansökan om att få gå i pension. eP.g.a bankens reglemente var detta en fråga som skulle behandlas av bankens huvudmänn. Tyvärr avled Mougenot innan bankens huvudmannamöte vilket föranledde styrelsen att illförordna en ersättare fram till stämman. På styrelsemöte 12 september 1902 beslutade styrelsen följande:


Till sekreterare, antog styrelsen kantor A Blennow under närmaste tiden till nästa bolagstämma. Likaledes antogs kantor Blennow till ombudsman m.m. unde densamma tiden. Styrelsen föreslog en lön af 75 kronor per månad för båda dessa tjänster.


Anders namn finns även med i en skrift om Dufvensa Skolan i Osby. 


Just när Osby Sparbank är på väg att flytta från Lars Dufvasskola, läser vi i styrelseförteckningen 1904 namnen:  nämndeman B Ahlberg, Ekeröd och kantor Anders Blennow, Osby.


Man kan även läsa i en artikelom Osby Sparbank skriven av Pär Hagström:


Sekreterare Mougenots skicklighet oc h abetsförmåga har omvittnats på många ställen och hans efterträdare, Anders Blennow, var helt visst den rätte mannen att fortsätta arbetet i Sparbanken. När han vid sin avgång fick Svenska Sparbanksföreningens guldmedalj för nitiskk och förtjänstfull verksamhet inom sparbanksväsende yttrade häradshövdning Carl Davidsson bl.a:


"Kamrer Blennows hela mannagärning har ägnats Sparbankenrna. Med synnerlig klokhet, arbetsamhet, tjänstvillighet och omtanke har kamrer Blennow med stark hand lett Sparbankens öden under mer än 46 år."Vid penioneringen saknade han sitt lutande skrivbord

i banken och han skaffade sig ett liknande för sna

skrivgöromål i hemmet. Det var emellertid Blennow,

som först tog maskinerna i bruk för arbetet inom

bankkontoret  Osby.


Det finns mer skrivet i samband med Anders avgång:


Årssammanträde med huvdmännen 24 april 1946


Kamrer A Blennow hade till styrelsen inlämnat en skrivelse med anhållan att i en snar framtid på grund av hög ålder få avgå från sin befattning som kamrer i banken. Styrelsen hade föreslagit att banken måtte bevilja Blennow en årlig pension av 4.200:-, med skyldighet .för honom att avgå senast vid fyllda 74 år eller dessförinnan, när han så önskar.Källor  Osby Spak i Dufveska Skolan, Osby Sparbank 80 år. )


Copyright © All Rights Reserved